Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa Prowincja Polska
  • 1
  • 2
Prev Next

Erygowanie nowej parafii pw. Bożej Miłości i wprowadzenie na urząd proboszcza O. Jana Sorokę CR

Arcybiskup Wiednia Kardynał Christoph Schoenborn OP erygował z dniem 1. kwiet-nia w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego nową parafię pw. Bożej Miłości w 11. dziel-nicy miasta Wiednia. Teren nowej parafii obejmuje dotychczasowe trzy parafie, w których posługę duszpasterską pełnią Zmartwychwstańcy. Fakt ten wskazuje na zaufanie Kardynała i jego wikariusza biskupiego O. Dariusza Schutzkiego CR jakim darzą oni nasze zgromadzenie oraz potwierdza owocność zmartwychwstańczego apostolstwa w archidiecezji wiedeńskiej. Wraz z powołaniem nowej parafii Ojciec Jan Soroka CR objął funkcję proboszcza, któremu podczas niedzielnych uroczystości dnia 15 kwietnia, Ks. Kardynał wręczył symbolicznym aktem klucze kościoła. Nowy proboszcz Jan Soroka CR oraz duszpasterze dotychczasowych parafii: Ojciec Andrzej Skrzypczak CR i Ojciec Czesław Kaszubowski CR. Wydarzeniu temu towarzyszyło wyznanie wiary oraz odnowienie, przez wszystkich księży mających pełnić po-sługę duszpasterską, przyrzeczeń kapłańskich.

Uroczystość uświetniły liczne grupy parafialne oraz zaproszeni goście mi.: Pani amba-sador RP mgr Jolanta Róża Kozłowska, dyrektor Polskiego Instytutu w Wiedniu P. Rafał Sobczak, prezes Polskiego Forum P. Teresa Kopeć, burmistrz 11 dzielnicy P. Paul Johann Sta-dler oraz przedstawiciele różnych politycznych partii i organizacji miejskich i społecznych. Wśród „śmietanki“ duchowej swoją obecnością zaszczycili: O. Prowincjał Krzysztof Jan Swół CR, Wicekanclerz O. Rafał Dolina CR, a delegatem Ojca generała z Rzymu był O. Paweł Szymanowski CR. Diecezjalny kler reprezentował były proboszcz Friedrich Oppel, syryjski duszpasterz dr Hanna Ghoneim, duchowny wietnamskiej wspólnoty ks. Paul Tan Kinh LE, dziekan Christian Maresch, diakoni stali: Otmar Gindl, Leo Timar, Liem Duong i Alfred Pa-tras.

O oprawę liturgiczną Mszy pontyfikalnej zatroszczyli się mi.: dwa chóry dziecięce, chór parafialny, słynna orkiestra K u. K. Infantrieregiment Nr. 4 oraz kantor Michael Niemeck i tutejsi organiści Krzysztof Weronowski oraz Peter Wurst. Grupa taneczna wspólnoty wiet-namskiej zaprezentowała wymowny taniec na ofiarowanie darów, a polska wspólnota Galilea włączyła się w liturgię słowa.

Po dwugodzinnej liturgii świętowanie znalazło swoje zwieńczenie we wspólnej agapie, którą przygotowała grupa harcerzy św. Huberta przy parafii. Obecny był również związek studentów Vandalia.

Ks. Kardynał złożył na ręce Ks. Prowincjała i Ks. Jana serdeczne podziękowania za duszpasterską posługę na rzecz archidiecezji wiedeńskiej. Jednocześnie wyraził radość z moż-liwości udziału w agapie, dzięki której miał sposobność rozmowy z parafianami.
Ks. Proboszcz Jan Soroka CR podziękował zaproszonym gościom, wszystkim wspól-notom oraz współbraciom za wkład i zaangażowanie na rzecz krzewienia radosnej nowiny o zmartwychwstaniu i budowaniu nowoutworzonej wspólnoty parafialnej, która liczy ponad dwanaście i pół tysiąca wiernych.

Gotowość do współpracy i swoje wsparcie zapewniły dotychczasowe rady oraz grupy parafialne.

 

SŁOWO OJCA PROWINCJAŁA

Ekscelencjo, Księże Kardynale,
Szanowni Księża, Drodzy Wierni, Kochani Współbracia Zmartwychwstańcy.
Jesteśmy dzisiaj świadkami ważnego wydarzenia.

Dzięki życzliwości i zaufaniu ks. Kardynała, nowo – utworzona parafia p.w. Bożej Mi-łości, niemalże w sercu Wiednia, powierzona zostaje nam zmartwychwstańcom, abyśmy po-przez posługę duszpasterską rozpalali w sercach wiernych ogień miłości jaką Bóg okazuje człowiekowi. Czujemy się zaszczyceni, zarazem zobowiązani, aby zadania, które przed nami stają wypełnić jak najwierniej. Licząc na dalszą bardzo dobrą współpracę z Kurią Wiedeńską, pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby praca przyniosła obfite owoce zarówno dla kościoła lokalnego jak też była pożytkiem dla kościoła powszechnego.

Dziękuję moim Współbraciom, którzy podejmują teraz nowe obowiązki: o. Czesławo-wi Kaszubowskiemu CR; o. Andrzejowi Skrzypczakowi CR; a szczególnie o. Janowi Soroce CR – który jako proboszcz, będzie przewodził całej Wspólnocie.
Proszę Was wszystkich, abyście poprzez swoją modlitwę wspierali kapłanów, którzy będą Wam posługiwali. Otoczcie ich serdeczną opieką i ludzką życzliwością.

Niech zdroje Bożej łaski spływają na was każdego dnia.

o. Krzysztof Jan Swół CR
prowincjał

 


Kalendarz modlitw 24 września

INTENCJA:


Abyśmy nadal czcili Maryję poprzez obchodzenie Jej świąt oraz propagowanie nabożeństwa do niej w naszych apostolatach (art. 78)


«Wesprzyj mnie, Panie Wszechmogący, dodaj mocy, abym się w całym życiu stał godnym Twej dobroci» (KW, 61)

WSTAWIENNICTWO: Modlimy się za

ZMARŁYCH:

ks. Mieczysław Tadla 1984 Chicago, USA

URODZINY:

ks. Delwyn Haroldson 1958, USA
ks. Edward Hering 1961, Polska

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ:

ks. Franciszek Rog 1955, USA

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA:

1. Za naszą misję w Tanzanii
2. O beatyfikację naszych Założycieli i ojca Pawła Smolikowskiego
3. Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach